यह ब्लॉग खोजें

गुरुवार, सितंबर 17, 2015

भजन: गाइये गणपति जगवंदन

गाइये गणपति जगवंदन |
शंकर सुवन भवानी के नंदन ॥

गाइये गणपति जगवंदन ...

सिद्धि सदन गजवदन विनायक |
कृपा सिंधु सुंदर सब लायक॥

गाइये गणपति जगवंदन ...

मोदक प्रिय मुद मंगल दाता |
विद्या बारिधि बुद्धि विधाता॥

गाइये गणपति जगवंदन ...

मांगत तुलसीदास कर जोरे |
बसहिं रामसिय मानस मोरे ॥

गाइये गणपति जगवंदन ...gAiye gaNapti jagavaMdan |
shaMkar suvan bhavAnI ke naMdan ||

gAiye gaNapti jagavaMdan ...

siddhi sadan gajavdan vinAyak |
kR^ipA siMdhu suMdar sab lAyak||

gAiye gaNapti jagavaMdan ...

modak priy mud maMgal dAtA |
vidyA bAridhi buddhi vidhAtA||

gAiye gaNapti jagavaMdan ...

mAMgat tulasIdAs kar jore |
bashiM rAmsiy mAnas more ||

gAiye gaNapti jagavaMdan ...